Der findes flere forskellige anerkendte metoder til at værdiansætte virksomheder. Vores værdiansættelser består primært af Discounted Cash Flow (“DCF”) metoden og sekundært sammenlignes med faktiske gennemførte handler af virksomheder. DCF er en anerkendt metode og modelgrundlaget anbefales af McKinsey & Company, SKAT m.fl.

Få en uddybning af rapportens opbygning i beskrivelserne:

  • Anbefalinger fra Skat
  • Anvendt i praksis
  • Sammenligning med faktiske gennemførte handler

Anbefalinger fra Skat

I opbygningen af rapporten er der taget udgangspunkt i anbefalinger og retningslinjer til metoder og dokumentation i værdiansættelser fra SKAT, når der tales om de komplicerede og teoretisk korrekte modeller. Som en del af dokumentationen indgår gennemsigtighed i beregningerne, så opbygningen af det forventede cashflow og alle andre parametre fremgår tydeligt.

SKAT opstiller en række konkrete anbefalinger til dokumentationsanbefalinger i deres vejledning om Værdiansættelse (SKAT: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse). De konkrete dokumentationsanbefalinger fremgår af vejledningens afsnit 5, der er inddelt i følgende hovedområder:

5.1 Identifikation af subjekt og afgrænsning af værdiansættelsespræmisser

5.2 Beskrivelse af virksomheden og den forretningsmæssige aktivitet

5.3 Regnskabsanalyse og opstilling af historiske regnskabstal

5.4 Værdiansættelsesmetode

5.5 Dokumentation for værdiansættelsesgrundlag

5.6 Beregninger ved værdiansættelse og følsomhedsanalyse

5.7 Konklusion på værdiansættelsesrapport

5.8 Bilagsmateriale og andet grundlag

Eksempel 1

I hovedområde 5.4 ”Værdiansættelsesmetode” anbefales, at der eventuelt anvendes både en primær og sekundær metode. I rapporten du modtager, er den primære metode Discounted Cashflow og den sekundære er en sammenligning over til priserne ved faktisk gennemførte sammenlignelige handler inden for samme branche.

Eksempel 2

I hovedområde 5.5 ”Dokumentation for værdiansættelsesgrundlag” nævnes specifikt DCF metoden. De anbefalinger, der efterfølgende fremkommer i teksten er indarbejdet i modellen, og de anvendes som udgangspunkt i den rapport du modtager.

Eksempel 3:

Hovedområde 5.6 ”Beregninger ved værdiansættelse og følsomhedsanalyse”:

  • I punkt 1 foreslås redegørelse for alle beregninger, således at alt kan følges. Det foreslås, at Excel ark danner baggrund. Det er netop, hvad der følges hele vejen igennem i den rapport du modtager. Alt er bygget op i struktureret Excel og alle baggrundsparametre er synlige i rapporten, så du i princippet kan ”regne efter i hånden”.
  • I punkt 2 foreslås, at man evt. kan anvende EVA modellen til efterberegning, når DCF metoden anvendes. I den rapport du modtager, anvendes i stedet for multipel sammenligning over de faktisk gennemførte handler. Dermed kobles den teoretiske beregning sammen med værdien reelt solgte virksomheder.
  • I punkt 3 anbefales, at der foretages følsomhedsanalyser. Det anbefales også, at der laves følsomhedsanalyser ved ændringer i WACC og vækst i terminalperioden. Dette er også en naturlig del af den rapport du modtager, hvor det er nøjagtig disse to elementer, der foretages følsomhedsanalyser på.

SKAT oplyser, at de mest anvendte værdiansættelsesmodeller er de såkaldte kapitalværdibaserede samt relative modeller. I rapporten du modtager anvendes netop en model fra hver af disse to grupper. Under de kapitalværdibaserede er det modellen ved navn ”Cashflow” som den primære og under de relative modeller er det EV/EBIT (Her er det EV/EBITDA) eller EV/Sales, der anvendes som sammenligning med udgangspunkt i faktisk gennemførte handler.

Her kan du læse mere om:

Anvendt i praksis

Eksperter i værdiansættelse udarbejdede i 2006 en undersøgelse omkring praktisk anvendelse af modeller til værdiansættelse. Selvom det for mange er en del år siden, har undersøgelsen fortsat stor relevans.  En af konklusionerne i undersøgelsen er, at 87,2% af alle deltagende afhængige finansielle rådgivere, uafhængige finansielle rådgivere og private equity fonde anvender dicounted cashflow modellen (DCF). De kan godt anvende andre modeller til sammenligning, men uanset dette, så anvender 87,2% DCF.

I undersøgelsen er det netop DCF, der anvendes som primær model i rapporten og som herefter holdes op imod faktiske handler – samme tilgang som den rapport du modtager.

Undersøgelsen hedder ”Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis” og er skrevet af Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Schøler – læs den her

Sammenligning med faktiske gennemførte handler

I rapporten du modtager sammenlignes med faktisk gennemførte handler.

Der sammenlignes med en EBITDA multipel, der trækkes ud af verdens største corporate finance database. Multiplen fra faktisk gennemførte handler sammenlignes med den beregnede multipel i værdiansættelsen. Eventuelle afvigelser mellem de to multipler forklares. Der vil typisk være afvigelser grundet individuelle forhold i virksomheden, set i forhold til gennemsnittet i branchen.